Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani wychowanka danych osobowych jest Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Ogrodowej 6, 17-300 Siemiatycze,  tel. 85 655 25 87, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 1 możliwy jest pod numerem tel. (85) 655 25 87 i adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe Pana/Pani wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych  w placówce.
  4. Odbiorcami Pana/Pani wychowanka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Dane osobowe Pana/Pani wychowanka przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na ww. przepisy.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.