Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://przedszkole1.siemiatycze.eu/

Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach i Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do przedszkole1.siemiatycze.eu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Niektóre zdjęcia mają charakter ozdobny i nie niosą ważnego przekazu merytorycznego, część zdjęć tworzących galerie, których kadry są bardzo podobne jest opisywana grupowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Krzywicka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48856552587 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku zlokalizowanego przy ulicy Ogrodowej 6 w Siemiatyczach w którym swoją siedzibę ma Przedszkole Nr 1 oraz Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach.

  1. Główne wejście do budynku przedszkola znajduje się od strony północnej w połowie długości budynku.
  2. Aby wejść do przedszkola należy pokonać 2 stopnie, dostępny jest również podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.
  3. Budynek jest parterowy i wewnątrz nie posiada barier architektonicznych.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla oraz niema możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  6. Wejście do żłobka znajduje się od strony północnej na końcu budynku. Wejście jest po schodach. Osoby niepełnosprawne mogą się tam dostać korzystając z głównego wejścia do przedszkola.