Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach i Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole1.siemiatycze.eu/

Data publikacji: 2012-05-18

Data aktualizacji: 2019-12-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. niektóre zdjęcia mają charakter ozdobny i nie niosą ważnego przekazu merytorycznego, część zdjęć tworzących galerie, których kadry są bardzo podobne jest opisywana grupowo.

Data sporządzenia: 2020-09-22

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 17.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola Nr 1 i Żłobka nr 1 w Siemiatyczach Beata Krzywicka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 655 25 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanych możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku zlokalizowanego przy ulicy Ogrodowej 6 w Siemiatyczach w którym swoją siedzibę ma Przedszkole Nr 1 oraz Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach.

  1. Główne wejście do budynku przedszkola znajduje się od strony północnej w połowie długości budynku.
  2. Aby wejść do przedszkola należy pokonać 2 stopnie, dostępny jest również podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe nie są automatyczne.
  3. Budynek jest parterowy i wewnątrz nie posiada barier architektonicznych.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla oraz niema możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  6. Wejście do żłobka znajduje się od strony północnej na końcu budynku. Wejście jest po schodach. Osoby niepełnosprawne mogą się tam dostać korzystając z głównego wejścia do przedszkola.